Tábor Ráj - Letohrad

Druhý běh - 12.7.- 24.7.2022


Společné pro všechny

Je potřeba spolu k přihlášce také přidat vyplněnou plnou moc naším zdravotnicím k zastupování v rozsahu všech práv a povinností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Formulář je zde ke stažení.

A dále také pak potvrzení o zdravotní způsobilosti, které vám vydá ošetřující lékař dítěte nebo si ho můžete zde stáhnout a nechat lékařem potvrdit. Bez tohoto potvrzení se nemůže dítě zúčastnit tábora!


Pro zam-ce ČD, ČD Cargo, SŽ

Nárok na příspěvek (dotaci) mají zaměstnanci SŽ, ČD, ČD Cargo, jejich rodinní příslušníci a všichni důchodci skupiny ČD, ČD Cargo a SŽ. Bližší informace si prosím vyžádejte u útvaru zaměstnavatele, kde předkládáte „Závaznou objednávku“ k potvrzení.

Platné jsou pouze závazné objednávky podávané na tomto formuláři. Aby nedocházelo ke zbytečnému blokování kapacit, není možné dělat telefonické ani písemné rezervace. Kapacity se plní na základě došlých písemných objednávek.

Vyplňování objednávky je nutno věnovat zvýšenou pozornost, jedná se o závaznou objednávku a úpravu obsahu (změna termínu, změna lokality, počtu osob) nelze následně provádět.

Závazná objednávka musí být PODEPSANÁ ŽADATELEM (zaměstnancem čerpajícím dotaci) a POTVRZENÁ ZAMĚSTNAVATELEM (důchodcům SŽ a ČD zajišťuje potvrzení ČD travel).

Závazné objednávky jsou zpracovávány postupně tak, jak docházejí na CK. Jiný způsob rezervace není možný. O rezervaci dle Vaší závazné objednávky Vás budeme informovat E-MAILEM, a to ZASLÁNÍM FAKTURY NA E-MAILOVOU ADRESU uvedenou v objednávce – věnujte proto pozornost čitelnému a přesnému vyplnění e-mailové adresy v závazné objednávce. Pokud budou termíny uvedené na objednávce rekreace obsazeny, budeme Vás informovat obratem a pokud to bude možné, nabídneme Vám jiné volné kapacity.

Fakturu můžete uhradit dvěma způsoby:

a) uhradit pouze zálohu ve výši min.10% a zbylou částku uhradit do data splatnosti uvedeného na faktuře (nejpozději 6 týdnů před nástupem na rekreační pobyt),

b) uhradit fakturu v plné výši. V případě, že hradíte pouze zálohu dbejte na včasné uhrazení doplatku. Pokud nebude celá částka uhrazena do data splatnosti, bude rezervace zrušena, místo nabídnuto náhradnímu zájemci a záloha po odečtení stornopoplatků vrácena.

Faktury hraďte bezhotovostně ze svého účtu ve stanoveném termínu splatnosti. Při platbě musí být vždy řádně vyplněn variabilní symbol (VS) uvedený na faktuře. Po uhrazení faktury a zaregistrování platby na příslušný účet budou účastníkům rekreace postupně rozesílány poukazy a informace opět na adresu bydliště, nejpozději týden před odjezdem.

Pokud budou termíny uvedené na objednávce rekreace obsazeny, budeme Vás informovat a pokud to bude možné, nabídneme Vám jiné volné kapacity. Případné další informace získáte u kontaktních osob ČD travel, jejichž telefonní čísla jsou uvedena u jednotlivých destinací

Pro ostatní

Pro všechny ostatní si stačí stáhnout a vytisknout přihlášku. První díl zašlete na adresu hlavního vedoucího (Petr Kašpar, Kořenského 1238, Ústí n.L., 400 03) společně s plnou mocí, lékařském potvrzením a potvrzením o zaplacení (viz níže).Druhý díl si ponechte a vyplněný pak předáte při předání dítěte vedoucímu v den odjezdu.

Cenu tábora (letos 5200,- Kč) je třeba uhradit na účet 4117031319, kód banky 0800.Variabilní symbol se skládá nejprve z čísla běhu (2) + prvních šest čísel rodného čísla vašeho dítěte + dvojčíslí aktuálního roku (22). Např: 203110522.

Potvrzení o zaplacení (výpis z účtu, útržek ze složenky apod.) zašlete spolu s prvním dílem přihlášky!